NAŠA SVADBA ♡ svadobný vyhľadávač

Ochrana súkromia

Prostredníctvom  tejto webovej stránky nedochádza k spracúvaniu osobných údajov. Registrácie sú momentálne nedostupné. V prípade prihlásenia newslettera sa riadime nižšie uvedeným:

Vyplnením osobných údajov požadovaných pre registráciu na portáli Naša svadba svadobnyvyhladavac.sk dotknutá osoba dáva súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v minimálnom rozsahu: používateľské meno alebo meno/ priezvisko a emailový kontakt v databáze spoločnosti AD ACTA PROMOTION s.r.o., Štefánikova 361/8, 019 01 Ilava  (ďalej len prevádzkovateľa) s ich následným spracovaním pre marketingové účely, t.j. zasielanie informácií o akciách a iných aktivitách ako aj obchodných informácií zasielaných prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to na dobu do odvolania súhlasu*. Preto si dovolíme, spracúvaním osobných údajov dotknuté osoby, informovať o nasledovných skutočnostiach:

 • Prevádzkovateľ portálu Naša svadba svadobnyvyhladavac.sk vytvára nový informačný systém “IS portálu Naša svadba svadobnyvyhladavac.sk marketing” osobných údajov na marketing portálu. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov registrovaného užívateľa (dotknutej osoby) je jeho súhlas.
 • Identifikácia prevádzkovateľaAD ACTA PROMOTION s.r.o., so sídlom Štefánikova 361/8 01901 Ilava, IČO: 47862653, DIČ: 2024121429 zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39441/R, konateľ: Andrea Korytinová
 • Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom portálu: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom marketingovej komunikácie a odosielania newsletterov.
 • Rozsah spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):  používateľské meno alebo meno/ priezvisko a emailový kontakt.
 • Prevádzkovateľ získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe elektronicky a prostredníctvom  internetovej stránky portálu.
 • Poučenie o dobrovoľnosti: Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi portálu Nasa-svadba.sk vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa. Poskytovateľ informácií – dotknutá osoba berie na vedomie, že podľa Zákona je poskytnutie údajov dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa písomne/emailom odvolať, že má právo prístupu k údajom, t.j. má právo zistiť aké údaje sú o ňom spracované a má právo na opravu týchto údajov, blokovaním nesprávnych údajov, ich výmazom.
 • Evidencia informačných systémov: O informačných systémoch prevádzkovateľa, ktoré nepodliehajú registrácii ani osobitnej registrácii, je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu v rozsahu údajov podľa  § 35 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov (evidenčný formulár sa nachádza u prevádzkovateľa AD ACTA PROMOTION s.r.o.).

* Odvolania súhlasu:  Žiadosť o VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – na stiahnutie TU

Zásady ochrany osobných údajov podľa GDPR

platné od 25.5.2018

Náš portál Naša svadba svadobnyvyhladavac.sk a prevádzkovateľ: AD ACTA PROMOTION s.r.o., so sídlom Štefánikova 361/8 01901 Ilava, IČO: 47862653, DIČ: 2024121429 zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39441/R, konateľ: Andrea Korytinová (ďalej len “prevádzkovateľ”) jasne a otvorene oznamuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES , všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako “GDPR”). Prečítajte si tiež

Zásady súborov cookies.

Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnoho ďalšieho.

1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávke propagácie, obrátite sa na nás cez formuláre, zúčastníte sa súťaže. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú povinné údaje ako meno a kontaktné informácie. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete súťažiť ani objednať prezentáciu Dobrovoľne nám poskytujete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. zasielanie newsletteru, či odpovede na súťaže a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad na nasledujúce účely:

 • Spracovať vaše objednávky propagácie
 • Zasielať aktuálne informácie o stave vašej objednávky prostredníctvom e-mailu
 • Kontaktovať vás v prípade problémov
 • Odpovedať na vaše otázky a informovať vás o nových a zmenených službách
 • Zasielať vám obchodné oznámenia o aktuálnych novinkách a akciách (newsletter)
 • Vykonávať marketingové analýzy, testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby
 • Zabrániť zneužitiu našich služieb

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po nevyhnutnú dobu, príp. do písomného odvolania súhlasu alebo po zákonom stanovenú dobu (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.

2. Budeme vás chrániť

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Aby boli platby kartou u nás čo najbezpečnejšie, všetky informácie sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácia prechádza cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha priamo u vašej banky overiť, že karta je platná pre nákupy. Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie.

3. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Avšak, ak sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v

Zásady súborov cookies.

Udelený súhlas možno odvolať – na stiahnutie TU

4. Vyberáme poskytovateľa služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme portál, ktorý nemôžeme pri predaji propagácie existovať bez externých poskytovateľov, taktiež využívame bezpečné ekonomické a platobné systémy. U externých poskytovateľov služieb je zaručená rovnaká ochrana osobných údajov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

 • Doručovacie služby: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 • Webhosting: Websupport, s. r. o.
 • Reklama a šírenie informácií:
  Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States
  Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, United States
  Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
  YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States
 • Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov a kuriérske služby, ktoré momentálne nevyužívame.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania. Do tretích krajín sú Vaše osobné údaje prenesené iba ak EU komisia rozhodla, že dané krajiny zaručujú primeranú úroveň ochrany alebo ak neexistuje také rozhodnutie, tak iba vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov. Ak ste odklikli súhlas s odoberaním informačných a obchodných emailov, budú Vaše údaje (email, príp. Vami zadané meno a priezvisko) spracovávané spoločnosťou poskytujúcou email marketingové služby, s ktorou máme aktuálne zmluvu v súlade s pravidlami GDPR.

5. Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz ročne). Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia uvedených práv sa môžete obracať na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

6. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.