NAŠA SVADBA ♡ svadobný vyhľadávač

Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok prevádzkovateľa internetového reklamného portálu Naša svadba svadobnyvyhladavac.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) a Reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti zúčastnených zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

predávajúcim: spoločnosťou AD ACTA PROMOTION s.r.o., so sídlom Štefánikova 361/8 01901 Ilava, IČO: 47862653, DIČ: 2024121429, IČ DPH: SK2024121429 podľa §7a, zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39441/R, (ďalej len “predávajúci”)
a
kupujúcim: je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy služieb, ktorý predávajúci ponúka (ďalej len „kupujúci“ alebo „dodávateľ prezentovanej služby“)

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: info@nasa-svadba.sk
telefón: +421 905 210 678
Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK9209000000005123097773
BIC (SWIFT): GIBASKBX

1.) O registrácii užívateľa

Vyhlasujeme, že údaje vypĺňané pri registrácii (meno, priezvisko a emailový kontakt) slúžia pre účely identifikácie pri používaní portálu “Naša svadba svadobnyvyhladavac.sk” alebo marketingu portálu „nasa-svadba.sk“, nebudú inak zneužité a rešpektujú podmienky ochrany osobných údajov.

2.) Prijatie objednávky dodávateľa prezentovanej služby, kúpna zmluva

Objednávka reklamného priestoru kupujúceho (dodávateľa prezentovanej služby) vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia faktúry od predávajúceho – AD ACTA PROMOTION s.r.o, prevádzkovateľa portálu Naša svadba svadobnyvyhladavac.sk. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci (dodávateľ prezentovanej služby) potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Všetky objednávky prijaté týmto portálom sú záväzné. O prijatí objednávky ste informovaný elektronickou poštou a zaslaním faktúry. Objednávku možno zrušiť podľa bodu 3.)

2.a) Podmienky a OBMEDZENIE OBSAHU podľa pravidiel portálu v prezentáciách:

Prezentácia ZÁPIS – expirácia: do tohto typu sa automatický prepne každá prezentácia po ukončení predplateného obdobia. Prezentácie Základ, Štandard a Prémium sa zobrazujú podľa obsahu v platnom cenníku, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

2.b) Storno objednávky

Storno je potrebné zaslať písomne e-mailom do 12 hodín od objednávky. Akceptovaním storna písomne emailom považujeme objednávku za zrušenú.

3.) Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Odstúpenie a zrušenie objednávky kupujúceho (dodávateľa prezentovanej služby) je možné do 14 dní od úhrady faktúry. Ak bola prezentácia už pripravená a zverejnená, spracovateľský poplatok je stanovený na alikvotnú čiastku a to minimálne 50% zo sumy faktúry ako poplatok za spracovanie a následné zrušenie prezentácie.

Kupujúci (dodávateľ prezentovanej služby) má právo odstúpiť od zmluvy ak kontaktuje predávajúceho písomne e-mailom a uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla účtu pre vrátenie alikvotnej čiastky peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia s individuálnymi podmienkami.

Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci (dodávateľ prezentovanej služby) nemá, ak neboli splnené podmienky z bodu 3).

4.) Spôsoby úhrady

Platba je možná bankovým prevodom. Prezentácia bude spracovaná a zverejnená po obdržaní platby na bankový účet.

5.) Platba a bezpečnosť platby

Platba je možná v mene EURO. Bezpečnosť platby kartou zabezpečuje First Data/Besteron.

6.) Reklamačný poriadok

Prípadné technické  chyby zobrazovania v prezentácii musia byť oznámené a odovzdané na posúdenie ihneď po zistení. Kupujúci (dodávateľ prezentovanej služby) kontaktuje predávajúceho písomne e-mailom a uvedie jasne zistené chyby, aby mohli byť odstránené, príp. upravené.

Za správnosť obsahu je zodpovedný výhradne kupujúci (dodávateľ prezentovanej služby), textové chyby spôsobené nesprávnym prvotným zadaním údajov do prezentačného formulára je povinný po zistení opraviť sám. Tieto údaje sa môžu v priebehu obdobia prezentácie podľa potreby kupujúceho upravovať cez prístup do administrácie prezentácie.

7.) Hodnotenie dodávateľov registrovanými užívateľmi

Registrovaný užívatelia/ čitatelia portálu majú možnosť hodnotenia dodávateľov prezentovaných služieb pre lepší a prehľadnejší výber čitateľov nášho svadobného portálu. Portál Naša svadba svadobnyvyhladavac.sk si vyhradzuje nezverejniť nevhodné a zavádzajúce príspevky. (momentálne nedostupné)

8.) Zbavenie sa zodpovednosti

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za zverejnené prezentácie. Kupujúci (dodávateľ prezentovanej služby) je zodpovedný výlučne sám, aby všetky informácie boli v súlade s právnymi predpismi so zákonom o reklame a dobrými mravmi. Prezentáciu ZÁPIS – expirácia si vyhradzujeme z portálu odstrániť alebo ho tam ponechať, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
Nezodpovedáme za autorské práva ku žiadnej fotografii, logu alebo textu v prezentáciách dodávateľov.

Nasa-svadba.sk je online reklamný portál, ktorý umožňuje vyhľadať a následne kontaktovať dodávateľa služby, prezentovanej na našom portály. Nie sme prevádzkovateľom žiadnej zo služieb prezentovanej na našom portály a tieto údaje nám boli poskytnuté zo strany kupujúceho reklamný priestor (dodávateľa prezentovanej služby).

V prípade krátkodobého nezobrazenia prezentácie nenesieme zodpovednosť za dočasný výpadok servera, kvôli potrebným technickým aktualizáciám.

9.) Práva duševného vlastníctva

Všetky práva duševného vlastníctva patria portálu „svadobnyvyhladavac.sk“. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je možné kopírovať žiaden obsah alebo ho inak používať.*

10.) Záverečné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky prípadné kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2023 do odvolania.
V prípade zmeny obchodných podmienok, sú nové obchodné podmienky platné dátumom ich zverejnenia. V sporných prípadoch je možné uplatniť obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu uzatvorenia zmluvy.

 

* Preberanie obsahu bez súhlasu prevádzkovateľa portálu je zakázané.
© Naša svadba svadobnyvyhladavac.sk | AD ACTA PROMOTION s.r.o